• 한국어
 • Français
 • Tiếng Việt
 • English
Gỗ ghép cao su ghép thanh
gỗ cao su ghép chất lượng AA, AB, AC
Ván ghép cao su SSR
Gỗ ghép cao su dày 8mm
Gỗ ghép cao su dày 10mm
Gỗ cao su Gỗ ghép Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ ghép cao su dày 12mm
Gỗ ghép cao su dày 15mm
Gỗ ghép cao su dày 18mm
Gỗ cao su Gỗ ghép Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ ghép cao su dày 25mm
Gỗ ghép cao su dày 30mm
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ ghép cao su dày 38mm
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Bàn văn phòng Bàn máy tính Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Bàn bếp Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Bậc cầu thang Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ ghép cao su ghép thanh
gỗ cao su ghép chất lượng AA, AB, AC
Ván ghép cao su SSR
Gỗ ghép cao su dày 8mm
Gỗ ghép cao su dày 10mm
Gỗ cao su Gỗ ghép Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ ghép cao su dày 12mm
Gỗ ghép cao su dày 15mm
Gỗ ghép cao su dày 18mm
Gỗ cao su Gỗ ghép Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ ghép cao su dày 25mm
Gỗ ghép cao su dày 30mm
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ ghép cao su dày 38mm
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Bàn văn phòng Bàn máy tính Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Bàn bếp Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Bậc cầu thang Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ ghép cao su ghép thanh
gỗ cao su ghép chất lượng AA, AB, AC
Ván ghép cao su SSR
Gỗ ghép cao su dày 8mm
Gỗ ghép cao su dày 10mm
Gỗ cao su Gỗ ghép Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ ghép cao su dày 12mm
Gỗ ghép cao su dày 15mm
Gỗ ghép cao su dày 18mm
Gỗ cao su Gỗ ghép Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ ghép cao su dày 25mm
Gỗ ghép cao su dày 30mm
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ ghép cao su dày 38mm
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Bàn văn phòng Bàn máy tính Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Bàn bếp Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu
Gỗ cao su Gỗ ghép thanh Gỗ cứng Bậc cầu thang Tấm gỗ Ván gỗ Ghép mộng finger Joint Công nghiệp gỗ Toàn cầu Thương mại Buôn bán Nhà cung cấp sản phẩm gỗ quốc tế Bán sỉ Chứng nhận FSC Kinh doanh quốc tế Nhập khẩu Xuất khẩu

Gỗ ghép cao su

Gỗ ghép cao su có độ dày đa dạng, cung cấp cho cả thị trường quốc tế và nội địa. Màu sắc gỗ vàng nhạt, ván vẫn giữ được những đường nét vân uốn lượn đẹp mắt. Với nhiều sự lựa chọn màu phủ khác nhau như lau dầu, UV,….Gỗ ghép cao su được ứng dụng phổ biến trong nội thất mang lại cảm giác tự nhiên, ấm áp cho không gian.

 • SSR VINA với nhiều năm kinh nghiệm làm việc cùng các đối tác, nhà phân phối, nhà bán lẻ trên thế giới và trong nước.
 • Khả năng cung cấp sản phẩm linh hoạt và ổn định.
 • Cam kết về chất lượng sản phẩm và hướng đến sự hợp tác lâu dài.

 

Request for quotation

Description

 • Gỗ ghép cao su là sản phẩm được ghép từ nguyên liệu cây cao su rừng trồng, đã qua quá trình xẻ gỗ, xử lý mối mọt và sấy khô. Sau đó được cắt thành những phôi gỗ có kích thước tùy theo đơn hàng.
 • Cấu tạo ván gỗ ghép cao su finger bao gồm các phôi gỗ được kết nối hai mộng theo chiều dọc thành các thanh gỗ có chiều dài bằng nhau, sau cùng được ghép song song thành một ván gỗ hoàn chỉnh tùy theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Gỗ ghép cao su có nhiều kích cỡ khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ván gỗ ghép cao su được sản xuất từ những phôi gỗ chọn lọc chất lượng tốt nhất, sử dụng công nghệ tiên tiến đáp ứng đầy đủ theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi đảm bảo rằng những ván gỗ cao su cung cấp đã trải qua kiểm định chất lượng chặt chẽ của bộ phận QC nhiều kinh nghiệm.

Weights & Dimensions

THỊ TRƯỜNG CHÂU Á

Chiều dài (mm)2440/ 3600
Chiều rộng (mm)1220/ 300/ 550
Độ dày (mm)8/ 10/ 12/ 15/ 18/ 24/ 30/ 33 / 38

 

Chiều dài (inch)96/ 141.7
Chiều rộng (inch)48/ 11.8/ 21.6
Độ dày (inch)0.31/ 0.39/ 0.47/ 0.59/ 0.71/ 0.95/ 1.18/ 1.29 / 1.49

 

THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU

Chiều dài (mm)3650/ 4500/ 5100/ 5900
Chiều rộng (mm)650/ 710/ 810/ 1210
Độ dày (mm)18/ 22/ 30/ 33/ 40/ 44/ 50/ 56/ 60/ 70

 

Chiều dài (inch)143.7/ 177.1/ 200.7/ 232.2
Width (inch)25.5/ 27.9/ 31.8/ 47.6
Độ dày (inch)0.70/ 0.86/ 1.18/ 1.29/ 1.57/ 1.73/ 1.96/ 2.20/ 2.36/ 2.75

 

Specifications

• Loài gỗ: Gỗ ghép cao su.
• Độ ẩm: 8 – 12%.
• Thanh gỗ (chiều dài): 150-400 mm.
• Thanh gỗ (chiều rộng): 20-80 mm.
• Dung sai chiều dài và chiều rộng: 0/+ 3 mm.
• Dung sai độ dày: +/- 0,2 mm.
• Keo dán: D4.
• Bề mặt hoàn thiện: chà nhám 240 – 320 grit. Cả hai mặt của bảng gỗ.
• Chất lượng: AA, AB, AC, BC, CC hoặc tùy chỉnh.

 

Mặt AMặt chất lượng cao nhất, độ đồng màu cao, gần như không khuyết tật.
Mặt BMặt gỗ không đều màu, cho phép một số khuyết tật.
Mặt CMặt gỗ không đều màu, không giới hạn số lượng khuyết tật.

  Feedback

   Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

   Vui lòng đánh giá trải nghiệm của bạn trên SSR

   Có vấn đề kỹ thuật trên trang web này? Xin vui lòng cho chúng tôi biết

   Vui lòng cho chúng tôi biết thông tin hoặc sản phẩm bạn không thể định vị trên trang web của chúng tôi hoặc một thao tác bạn không thể hoàn thành. Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết và bất kỳ đề xuất cải tiến hữu ích.