• 한국어
 • Français
 • Tiếng Việt
 • English

Pháp lý

Bản quyền @ Công ty TNHH Tài Nguyên Ánh Dương Việt Nam (SSR VINA) Bảo lưu mọi quyền. Tất cả các nhãn hiệu thương mại khác đều là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng. Các thiết kế, tính năng và thông số kỹ thuật đều là gần đúng và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Trang này có thể có các thông báo độc quyền và thông tin bản quyền khác, quý vị phải tuân thủ và làm theo điều khoản của những tài liệu này. Người dùng trang web có thể tải xuống hoặc in bản sao của bất kỳ hoặc tất cả tư liệu trên trang web vì mục đích cá nhân, phi thương mại với điều kiện không chỉnh sửa hay thay đổi tư liệu dưới mọi hình thức hoặc xóa hoặc thay đổi thông báo bản quyền hoặc nhãn hiệu thương mại. Tất cả tư liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích pháp lý. Không được phép sao chép, phân phối hay truyền thông tin trên trang web này dưới mọi hình thức vì mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty TNHH Tài Nguyên Ánh Dương Việt Nam. Công ty TNHH Tài Nguyên Ánh Dương Việt Nam có toàn quyền sở hữu và các quyền sở hữu trí tuệ đối với các tư liệu tải xuống từ trang web này.

Hồ sơ gửi lên SSR VINA

Trang web của SSR VINA không muốn nhận thông tin bảo mật hay độc quyền từ quý vị qua trang web của chúng tôi. Xin lưu ý rằng mọi thông tin hay tư liệu được gửi tới SSR VINA sẽ KHÔNG được xem là thông tin bảo mật. Khi gửi mọi thông tin hay tư liệu cho SSR VINA, quý vị đã cấp cho SSR VINA giấy phép không giới hạn, không hủy ngang liên quan đến sử dụng, sao chép, hiển thị, thực hiện, sửa đổi, truyền và phân phối những tư liệu hoặc thông tin đó và quý vị cũng cho phép SSR VINA tự do sử dụng mọi ý tưởng, chủ đề, bí quyết hay kỹ thuật mà quý vị gửi cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích gì.

Trách nhiệm pháp lý

THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC KHÔNG VI PHẠM.

Thông tin trên trang web này có thể có những điểm không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Thông tin có thể được thay đổi hoặc cập nhật mà không cần thông báo trước. SSR VINA cũng có thể cải tiến và/hoặc thay đổi các sản phẩm và/hoặc chương trình được mô tả trong thông tin này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tư liệu trên trang chủ của SSR VINA có thể có những điểm không chính xác hoặc lỗi đánh máy. SSR VINA không đảm bảo sự chính xác hay hoàn chỉnh của các tư liệu hay độ đáng tin cậy của mọi tư vấn, ý kiến, tuyên bố hay các thông tin khác được hiển thị hoặc phân phối qua trang chủ của SSR VINA. Quý vị xác nhận chấp nhận mọi rủi ro khi tin tưởng vào các ý kiến, tư vấn, tuyên bố, ghi nhớ hay thông tin như vậy. SSR VINA có toàn quyền quyết định khắc phục các lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ phần nào của trang web. SSR VINA có thể thực hiện mọi thay đổi với trang web, tư liệu và sản phẩm, chương trình, dịch vụ hoặc giá cả (nếu có) được mô tả trên trang chủ của SSR VINA vào bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Trang chủ của SSR VINA, thông tin và tư liệu trên trang chủ của SSR VINA và phần mềm có trên trang chủ của SSR VINA, được cung cấp “Nguyên trạng” mà không có bất kỳ cam kết hay đảm bảo nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bảo đảm về khả năng tiêu thụ, không vi phạm hoặc phù hợp với các mục đích cụ thể, một số khu vực tài phán không cho chép loại trừ các bảo đảm ngụ ý, do vậy những loại trừ trên có thể không áp dụng cho quý vị.

  Feedback

   Hãy chia sẻ ý kiến của bạn

   Vui lòng đánh giá trải nghiệm của bạn trên SSR

   Có vấn đề kỹ thuật trên trang web này? Xin vui lòng cho chúng tôi biết

   Vui lòng cho chúng tôi biết thông tin hoặc sản phẩm bạn không thể định vị trên trang web của chúng tôi hoặc một thao tác bạn không thể hoàn thành. Vui lòng cung cấp thông tin chi tiết và bất kỳ đề xuất cải tiến hữu ích.